Privacy Statement

Maurits Draijer Voice Construction (for English see below)

 
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Maurits Draijer Voice Construction of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Maurits Draijer

Onderneming:        Maurits Draijer Voice Construction

Bezoekadres:          Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag

E-mail:                     maurits@voiceconstruction.nl

Telefoonnummer:    +31 (0) 6 1888 9134

KvK-nummer:          27334826

Maurits Draijer Voice Construction is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Maurits Draijer Stemtrainingen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Maurits Draijer Voice Construction is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Maurits Draijer Voice Construction, waaronder www.voiceconstruction.nl en www.zangstudiovoorburg.nl.  

Maurits Draijer Voice Construction verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Maurits Draijer Voice Construction opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Maurits Draijer Voice Construction. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Maurits Draijer Voice Construction om de overeenkomst uit te voeren.

Maurits Draijer Voice Construction gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Maurits Draijer Voice Construction altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Maurits Draijer Voice Construction worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Maurits Draijer Voice Construction altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan maurits@voiceconstruction.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Maurits Draijer Voice Construction gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Maurits Draijer Voice Construction, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar maurits@voiceconstruction.nl.

Het staat Maurits Draijer Voice Construction vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Maurits Draijer Voice Construction ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Maurits Draijer Voice Construction. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Maurits Draijer Voice Construction. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Maurits Draijer Voice Construction.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat uw deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaard. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

ENGLISH

Privacy Statement

Maurits Draijer Voice Construction

Personal data will be stored at any given time only if you receive a product and/or service from Maurits Draijer Voice Construction or in case you have given your explicit consent. Personal data will be stored by:

Entrepreneur:              Maurits Draijer

Business name:           Maurits Draijer Voice Construction

Office address:            Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag, Netherlands

Email address:             maurits@voiceconstruction.nl

Telephone number:     +31 (0) 6 1888 9134

Chamber of Commerce Registration: 27334826

Maurits Draijer Voice Construction is bound by the General Data Protection Regulation (GDPR), keeping costumer administration and data management for analysis and marketing purposes. Maurits Draijer Voice Construction has the duty to carry out its responsibilities under the GDPR. Maurits Draijer Voice Construction is responsible for all data processing on behalf of Maurits Draijer Voice Construction , 

which includes www.voiceconstruction.nl and www.zangstudiovoorburg.nl.

Maurits Draijer Voice Construction collects and processes personal data for costumers administration, the general implementation of the agreement, the collection of payments, the website, personal marketing and to comply with legal obligations.

 

The personal data collected by Maurits Draijer Voice Construction will serve mainly to comply with the agreement relating to the provision of a product and/or service by Maurits Draijer Voice Construction. If this data is not provided, Maurits Draijer Voice Construction is unable to fulfill its contractual obligations.

Maurits Draijer Voice Construction handles your personal data with utmost care and does everything reasonably possible to store you data in a safe manner. Possible data breaches will be reported to both the Dutch “Data Protection Authority (DPA)” and those whose personal data may have been compromised. In the event of a data breach, Maurits Draijer Voice Construction will always take appropriate measures to safeguard the integrity of the website. 

If you feel that your personal information is used, gained, saved and/or obtained incorrectly, and it is despite numerous requests impossible to delete your information, you can submit a complaint at the Dutch DPA at any time.

Maurits Draijer Voice Construction stores the following types of your personal data:

– to implement the agreement for the provided service: your name, address, postal code, city, telephone number and email address;

– to pay and handle invoices: your name, address, postal code, city and email address;

– to handle complaints and questions: your name, address, postal code, city, telephone number and/or email address.

Personal data is never stored for a longer period than is strictly necessary and can be viewed, altered and removed by you at any time. When using pictures or other images showing natural people, Maurits Draijer Voice Construction will always first ask permission of the person whose picture or image will be used. Viewing, altering and removing (including the right to be permanently removed), and withdrawing your consent can be effected through a clear statement addressed to maurits@voiceconstruction.nl.

We will remover your personal data:

– in relation to the implementation of the agreement: 5 years after termination of the agreement for possible future agreements, unless you have explicitly given permission to store the personal data for a longer period or if the data must be kept for a longer period due to legal regulation or provision;

– in relation to payment and handling invoices: 7 years after paying the relevant invoice, in order to fulfill the legal obligation of the Dutch Tax Authorities;

– in relation to handling complaints and questions: after satisfactory resolution of the complaint.

To comply in accordance with the agreement, Maurits Draijer Voice Construction is able to employ a number of external parties whom may also have access to your data . In any case these parties will only store your data for the amount of time required to perform their work. This personal data will under no circumstances be used for any purposes other than the work performed on behalf of Maurits Draijer Voice Construction, unless the people who are involved explicitly have been asked for permission. All external transfers of personal data are subject to data Processing Agreements.

Finally, Maurits Draijer Voice Construction has made Processor Agreements with external party (parties) for the implementation of the agreement. Explicit permission is always requested of you, when its required for the execution of the agreement  to process special personal data.

In case you wish to receive more information about which data is used by the external parties, you can send an email to maurits@voiceconstruction.nl.

Maurits Draijer Voice Construction is at liberty to compile a blacklist in relation to personal data of people who have committed a serious infringement of the trust invested in them by Maurits Draijer Voice Construction. The blacklist will be retained indefinitely and access will only be given to a very limited group of employees of Maurits Draijer Voice Construction. The blacklist will be stored, also for future deals of Maurits Draijer Voice Construction. People who fail to meet payments despite repeatedly requested, will be included on the blacklist.

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, your e-mail address and site may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you do not have to enter this information again for a new response. These cookies are valid for one year.

When you visit our login page, we store a temporary cookie to check if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted when you close your browser.

Once you log in, we will store some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and screen options cookies last for 1 year. If you select “Remind me”, your login will be saved for 2 weeks. As soon as you log out of your account, login cookies will be deleted.

When you change or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie does not contain any personal data and only contains the post ID of the article you have edited. This cookie expires after one day.

Embedded content from other sites

Messages on this site may contain embedded (embedded) content (e.g. videos, images, messages, etc.). Embedded content from other sites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other site.

These sites may collect information about you, use cookies, embed additional third-party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including logging your interaction with embedded content if you have an account and are logged in to that site.